Algemene verkoops- en levervoorwaarden

1. Toepassing

1.1. De rechtsverhouding tussen Sweet Little Belgium bvba, gekend onder de handelsbenaming Betty & Albert, met maatschappelijke zetel te 3150 HAACHT, Kruineikestraat 123, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0676.788.893 (hierna genoemd ‘Sweet Little Belgium’), en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’ of de ‘overeenkomst’). Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.2. De Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, hierbij bepaald op 7 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Sweet Little Belgium.

1.3. De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sweet Little Belgium.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst en Overgang van risico

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Sweet Little Belgium.

2.2. De overeenkomst tussen Sweet Little Belgium en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling door de Klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Sweet Little Belgium. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Orderbevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde goederen door de Klant. Sweet Little Belgium blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de correspondentie voornamelijk per email verloopt om een efficiënte en snelle werking te garanderen.

 

3. Prijzen

3.1. De aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzend- en leveringskosten zijn, tenzij andersluidende vermelding, voor rekening van de Klant en worden, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten, afzonderlijk vermeld en berekend op het einde van de bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. De verzend- en leveringskosten kunnen variëren per dag en per bestelling. Gratis ophaling door de Klant is mogelijk in de bedrijfsgebouwen van Sweet Little Belgium voor zover de Klant deze optie heeft gekozen bij het einde van de bestelling en nadat hij er door Sweet Little Belgium per e-mail van werd verwittigd dat de bestelling klaar staat op de aangegeven afhaalmomenten.

3.2. De opgave van prijs heeft uitsluitend betrekking op de goederen zoals woordelijk omschreven bij het product. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

4. Facturatie

4.1. Voor het te betalen bedrag, ontvangt de Klant een factuur na uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van Sweet Little Belgium om vooraf één of meerdere voorschotfacturen ter betaling aan te bieden. Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum te worden betaald. Voorschotfacturen dienen onmiddellijk te worden betaald.

4.2. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag incl. BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

4.3. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Sweet Little Belgium te voldoen, behoudt Sweet Little Belgium zich het recht voor de verdere leveringen op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door Sweet Little Belgium verrichte prestaties en gedane uitgaven. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door Sweet Little Belgium expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Sweet Little Belgium te worden gericht. Sweet Little Belgium is gerechtigd alle vorderingen die hij op de Klant heeft over te dragen aan derden, alsmede zijn eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch hij blijft in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Klant is gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Sweet Little Belgium aan derden over te dragen doch niet zonder voorafgaandelijke en geschreven akkoord van deze laatste.

4.5. Indien betaald wordt per overschrijving, komt de overeenkomst pas tot stand en wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling Sweet Little Belgium moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

 

5. Aanbod – Voorraad

5.1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sweet Little Belgium. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en scheppen geen verbintenissen in hoofde van Sweet Little Belgium.

5.2. Sweet Little Belgium behoudt zich het recht voor een product niet te leveren en een bestelling te annuleren indien dit product na bestelling niet meer op voorraad blijkt te zijn bij Sweet Little Belgium. De Klant zal hier ten spoedigste van worden verwittigd via e-mail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. De Klant heeft de mogelijkheid om de eventuele andere, terzelfdertijd bestelde producten te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

 

6. Levering van de goederen en uitvoering van de werken

6.1. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief karakter. In geen geval zal de Klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen en/of de betaling van verschuldigde bedragen weigeren. Deelleveringen zijn toegestaan. Transport van de producten gebeurt op risico van de Klant. In de mate van het mogelijke zal Sweet Little Belgium de Klant verwittigen in geval de verwachte leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Daartoe wordt de Klant verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling zijn contactgegevens te vermelden en zo mogelijk te preciseren op welke tijdstippen hij het best bereikbaar is.

6.2. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Sweet Little Belgium de Klant hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3. Goederen besteld bij Sweet Little Belgium worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling. Sweet Little Belgium verzendt geen goederen naar postbusadressen. De levering gebeurt via het eigen vervoer van Sweet Little Belgium of door een externe transportfirma naar keuze van Sweet Little Belgium en worden in persoon overhandigd aan de Klant, of bij afwezigheid, bij de buren van de Klant (tenzij expliciet door de Klant uitgesloten) of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.

6.4. De leveringsbon dient te allen tijde door de Klant (of bij afwezigheid, de buren of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) ondertekend. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard, niet-verzekerde verzending. Indien de Klant bij bestelling kiest voor een verzekerde verzending, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf het moment dat hij (of, bij afwezigheid, de buren of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. De Klant controleert in dat geval onmiddellijk bij ontvangst van de goederen of deze conform de bestelling werden geleverd en of er zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen zijn. Deze worden in voorkomend geval op de leveringsbon vermeld. De leveringsbon dient te allen tijde door de Klant ondertekend. Bij gebreke aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de Klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De Klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Het risico gaat echter al over op de Klant bij overdracht aan de vervoerder, als de vervoerder door de Klant zelf werd gekozen of aangesteld om de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sweet Little Belgium was geboden.

 

7. Retourrecht

7.1. De Koper heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren conform de Wet Kopen op Afstand. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn op kosten van de afnemer. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door Sweet Little Belgium. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de Klant in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. Slechts indien het om een retour als gevolg van een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door Sweet Little Belgium vergoed.

7.2. Om de retourprocedure goed vorm te geven dient de afnemer ten allen tijde vooraf contact op te nemen met Sweet Little Belgium indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. Het retour dient te zijn voorzien van een volledig ingevuld retourformulier, dat ter beschikking wordt gesteld door Sweet Little Belgium.

7.3. Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd, en tijdig en correct in verpakking zijn geretourneerd, betaalt Sweet Little Belgium de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.4. Wanneer de door Sweet Little Belgium afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de producten als geaccepteerd. Retourneren is dan niet meer mogelijk.

7.5. Retourzending van artikelen is voor eigen risico van afnemer. Sweet Little Belgium adviseert de afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

7.6. Producten die op verzoek van de afnemer op maat zijn gemaakt, zoals geschenkpakketten op maat van de klant met specifieke inhoud of geschenkpakketten met bedrukking of bestickering van het logo van de Klant op de doos is het retourrecht niet van toepassing. Deze producten kunnen daarom onder geen enkele voorwaarde worden geretourneerd.

 

8. Overmacht en annulering van de overeenkomst

8.1. In geval van overmacht is Sweet Little Belgium niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Sweet Little Belgium die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

9. Kwaliteitsgarantie

9.1. Sweet Little Belgium garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Sweet Little Belgium verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. De producten verkocht door Sweet Little Belgium zijn verse voedingsmiddelen. Sweet Little Belgium doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De Klant is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk op een correcte manier op te slaan zoals aangegeven op de verpakkingen en/of in de aangeleverde productfiches om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, Sweet Little Belgium hiervan op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (laten) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Sweet Little Belgium per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 8 uur na de ontvangst. Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet correct bewaren (droog, koel en donker zoals aangegeven op de verpakkingen en/of aangeleverde productfiches) van de voedingsmiddelen door de Klant kunnen niet verhaald worden op Sweet Little Belgium.

 

10. Nietigheden en verval van recht

10.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Sweet Little Belgium houdt geenszins een afstand van recht in.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

11.1. Deze Voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Sweet Little Belgium en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Sweet Little Belgium en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Share This